รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
จะประหยัดพลังงานแสงสว่างในอาคารได้อย่างไร
โดย TriZit Benjaboonyazit - อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009, 12:33PM
 

สร้างสรรค์ความคิด   พิชิตปัญหา ( Triz  it  ! )   ตอนที่  21 

จะประหยัดพลังงานแสงสว่างในอาคารได้อย่างไร

        เมื่อวันก่อน   ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Mr. Shintaro Ishihara ได้มาบรรยายพิเศษที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมสไตร์ญี่ปุ่น ( Monotsukuri ) โดยได้ยกตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Tokyo Venture Technology Awards ซึ่งทางผู้ว่าการกรุงโตเกียวจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
        มีตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลหลายตัวอย่างที่มีความน่าสนใจ   สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving)  จึงใคร่ถือโอกาสนำมาแนะนำให้รู้จักกัน
        นวัตกรรมที่ผู้ว่าการกรุงโตเกียวให้ความสำคัญเป็นพิเศษจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการประหยัดพลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อม    อันดับแรกได้แก่ การให้แสงสว่างภายในอาคารโดยใช้ท่อกระจก(Mirror Duct)นำแสงเข้ามาจากแสงแดดภายนอกดังรูป
 http://www.materialhouse.jp/eng/eng_01.jpg
       ซึ่งสามารถให้ความสว่างแก่พื้นที่ต่างๆภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง  เป็นการประหยัดพลังงานแสงสว่างได้อย่างมากมายทั้งในสำนักงาน ในล็อบบี้ ตามทางเดิน
http://www.materialhouse.jp/eng/o_1.jpghttp://www.materialhouse.jp/eng/o_2.jpghttp://www.materialhouse.jp/eng/o_3.jpg

( รูปจากบริษัท http://www.materialhouse.jp )
             ตัวอย่างนี้จะมองโดยใช้มุมมองของ TRIZ  ได้อย่างไร  เราจะมีวิธีการอื่นๆในประหยัดพลังงานแสงสว่างในอาคารได้อย่างไร

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: จะประหยัดพลังงานแสงสว่างในอาคารได้อย่างไร
โดย TriZit Benjaboonyazit - อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009, 12:36PM
 

เฉลย  
        เมื่อมองในมุมมองของ TRIZ     ตัวอย่างนี้เป็นโจทย์ที่ใช้เครื่องมือและหลักการของ TRIZ หลายๆอย่างมาผสมผสานกันให้เกิดไอเดีย   โจทย์คือต้องการประหยัดพลังงานของไฟแสงสว่างในอาคาร    ซึ่งไฟส่องสว่างนี้เป็นฟังชันก์ที่ก่อประโยชน์   ปัญหาคือ จะปรับปรุงฟังก์ชันที่ก่อประโยชน์นี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร   ซึ่งเครื่องมือช่วยระดมสมอง(Guided Brainstorming Toolkit)ได้รวบรวมหลักการเชิงประดิษฐ์คิดค้นต่างๆไว้เป็นแนวทางให้เราสร้างสรรค์ความคิดดังตารางข้างล่างนี้
 
         จะเห็นว่าตัวอย่างนวัตกรรมนี้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานที่มีอยู่แล้วในสภาพแวดล้อม(คือแสงแดด)มาปรับปรุงฟังก์ชันที่ก่อประโยชน์นี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

         ปัญหาที่ตามมาคือ จะนำแสงแดดเข้ามาในอาคารได้อย่างไร   ตัวอย่างนวัตกรรมนี้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ Effects และ Inventive Principles ของ TRIZ คือ ใช้ Effects การสะท้อนแสงของกระจก และ ใช้ Inventive Principles ข้อที่ว่าด้วย เปลี่ยนไปสู่อีกมิติหนึ่ง  ทำการเปลี่ยนแปลงลำแสงให้หันเข้าหาอาคารแล้วกระจายไปในตำแหน่งทีต้องการ

         เมื่อเราทราบหลักการของ TRIZ แล้ว   เราอาจจะหา ทรัพยากร, Effects หรือ หลักการเชิงประดิษฐ์คิดค้นอื่นๆไปใช้สร้างสรรค์ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาในแนวทางอื่นๆได้อีกมาก    ท่านใดมีความเห็นหรือไอเดียดีๆ  ขอเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน