รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ขอเชิญท่านเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเรื่อง TRIZ
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 8 ตุลาคม 2010, 03:23PM
 
TRIZ เครื่องมื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมฯ

วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องเบญจพร ชั้น 4 โรงแรมรอยัล เบญจา

ถนนสุขุมวิท (ซ.5) กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบัน โลกมีการเปิดเสรีทางการค้าจึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ การที่บริษัทจะอยู่รอดทั้งในเวทีการค้าระดับประเทศและระดับโลกได้นั้น นอกจากจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีแล้ว บริษัทยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

TRIZ ซึ่งแปลว่าทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น (Theory of Inventive Problem Solving) เป็น เครื่องมือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม : เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ถ้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้นำเอาเครื่องมือการแก้ปัญหาTRIZ มาใช้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการไม่เสียเวลา คือผู้ผลิตไม่จำเป็นจะต้องมาลองถูกลองผิด เราก็สามารถใช้ความรู้และความสำเร็จจากบุคคลอื่นมาต่อยอดช่วยขยายแนวความคิดอื่นต่อไปได้

สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นระบบ อีกทั้งผู้ประกอบการทางภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจและต้องการส่งเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีหลักสูตรการอบรมเรื่อง “TRIZ เครื่องมือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม: เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ”รุ่นที่ 4 ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตร TRIZ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างเป็นระบบ และทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี TRIZในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคของการนำ TRIZ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาคำตอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการแก้ปัญหาด้านการจัดการโรงงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในกระบวนการผลิต โดยการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับบริษัท


วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 08:30 – 16:30น. ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท (ซ.5) กรุงเทพฯ

วิทยากร

ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ สถาบันทริซประเทศไทย (TRIZ Institute Thailand)

อัตราค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหาร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ราคาสมาชิก ส.อ.ท. 3,800.00บาท/ท่าน (ยอดก่อน VAT 7% = 3,551.40 + VAT 7% = 248.60)

ราคาบุคคลทั่วไป 4,300.00 บาท/ท่าน (ยอดก่อน VAT 7% = 4,018.69 + VAT 7% = 281.31)

**หมายเหตุ :กรณี “ยกเลิก”ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการอบรม (หากพ้นกำหนดต้องชำระค่าลงทะเบียน 50%)

รายละเอียดการชำระเงิน / โอนเงิน

ชำระเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ที่งานการเงิน โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

โอนเงินเข้าบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” เลขที่ 009 - 1 - 70874 - 5 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่ง FAX ใบ PAY IN

ระบุรายชื่อ ที่อยู่บริษัท และชื่อหลักสูตร มายังโทรสารหมายเลข 0-2345-1237สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณขัตติยา ขันธจิตร์ หรือ คุณจิราวรรณ เดียขุนทด สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (โทรศัพท์: 0-2345-1237-8 โทรสาร: 0-2345-1237, 0-2345-1279)

Download ใบสมัครได้ที่: www.fti.or.th; http://ftiweb.off.fti.or.th/research/

E-mail: kattiyak@off.fti.or.th/ kattiya21@gmail.com

หมดเขตการรับสมัครวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม