รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
TRIZ for non-technical problems
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 3 เมษายน 2014, 08:49AM
 
วันก่อน ได้มีโอกาสไปจัด TRIZ Workshop Seminar ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งเกือบทั้งหมดมาทางสายบริหาร

เลยมีโอกาสใช้หลัการข้อ 22 เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส (A blessing in disguise or Turn Lemons into Lemonade) ไปศึกษาค้นคว้าหาตัวอย่างการใช้ TRIZ ในงานด้านบริหารอย่างจริงจัง

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: TRIZ for non-technical problems
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 3 เมษายน 2014, 09:15AM
 
มีผู้เชี่ยวชาญ TRIZ หลายท่านพยายามประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ TRIZ ในการแก้ปัญหาทางด้านบริหารและการจัดการ

ที่โดดเด่น คือ Darrell Mann และ Ellen Domb ดังตัวอย่างในลิงค์ข้างล่าง

Application of Triz Tools in a Non-Technical Problem Context
Author: Darrell Mann, University of Bath, UK
http://www.triz-journal.com/archives/2000/08/a/


TRIZ for Non-Technical Problem Solving
Author: Ellen Domb, editor@triz-journal.com
http://www.triz-journal.com/archives//2003/04/a/01.pdf
รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: TRIZ for non-technical problems
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 3 เมษายน 2014, 09:25AM
 
และยังมีผู้เชี่ยวชาญ TRIZ ชาวเวียตนามซึ่งมีโอกาสได้ไปศึกษากับ Altshuller โดยตรงในรัสเซียสมัยสงครามเวียตนาม และกลับมาเผยแพร่ TRIZ ในโฮจิมินซิตี้ โดยใช้ชื่อหลัสูตรว่า Creativity Methodology, The enlarged TRIZ เพื่อเผยแพร่ TRIZ สู่ประชาชนในวงกว้างให้สามารถนำ TRIZ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการทำงานและปัญหาชีวิตประจำวัน

มีตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวที่สามารถแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ TRIZ มาให้ลองคิดกัน

Story written by Vu Huu Su and published in the issue 28 July, 1997 of the newspaper “Kien Thuc Gia Dinh” (Family’s Knowledge):

One of the people I often visit is a writer who is always busy writing novels and short stories. His wife is a literary critic. His two children are gifted students.

There has been a cold war between my friend and his wife for two weeks. It was just because of a proverb.

His daughter, who majors in literature, asked him,

“Daddy, could you please explain the meaning of the proverb ‘The daughter-in-law abstains from eating September Rau-muong (a popular kind of water spinach in Vietnam), saving it for her mother-in-law’?”

“It’s not so difficult to understand the saying, dear”, replied the father, “Rau-muong is rare in September, as that’s not the season for growing it. The proverb is for praising dutiful daughters-in-law who always save rare, good things for their mother-in-law. Understand?”

“Yes, I do”, said the daughter.

“What an explanation!”, his wife interfered. “September is not the season for growing Rau-muong. That’s true. Yet this means September Rau-muong is not as good as usual, but very tough, tart and fibrous. Though it’s hard to find it, it’s not precious at all. The proverb is not for praising but for mocking foxy daughters-in-law, who are ‘wolves in sheep’s clothing’. Get it?”

He replied: “This proverb came from ordinary people who are honest and simple, not as fault-finding as you critics. For you, to read is just to seek for the work’s content, and theme, and idea and the like without any understanding of literature and artistry at all”

“How can we find the artistic merits in such works as yours? Right, so I know nothing about literature and artistry. Then why did you insist on me writing recommendations for your works so many times?”

“The poor and stupid want to be intellectual, likewise, short-sighted people always peer around”.

“How right you are! I’m such a peasant! I’m so short-sighted! But why were you so crazy about this girl? Can you remember how many tears you have cried over me?”

The argument continued that way, on and on. And these are its last words.

“OK. We’ll get divorced then!”

“Thanks a million! Go ahead! Write an application for it! I’ll sign it immediately!”

Neither of them has written the application. Yet they haven’t said a word to each other since then and just communicated through their children. Also, they have slept separately at night…

ลองคิดดูก่อนที่จะไปดูแนวทางการแก้ปัญหาของท่าน Phan Dung
http://www.triz-journal.com/archives/2001/06/b/index.htm